Gorter Administratie & Advies

De Braak 10

7481 JG HaaksbergenGAA2016© Copyrighted to BVR Sales

Tel. 053-5727092

Mail info@gorteraa.nl

GORTER

ADMINISTRATIE &

ADVIES

Privacy 1

Privacy Beleid

Gorter Administratie & Advies hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid willen we op heldere en transparante wijze informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Gorter Administratie & Advies houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Gorter Administratie & Advies zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Beleid - of in algemenere zin - vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Gorter Administratie & Advies behoudt zich het recht voor dit Privacy Beleid aan te passen. Deze aanpassingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste Privacy Beleid op dit gebruik van toepassing zijn.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten, medewerkers van klanten of leveranciers worden door Gorter Administratie & Advies verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Als grondslag voor deze persoonsgegevens geldt de overeengekomen opdracht welke aan ons is verstrekt.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gorter Administratie & Advies de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Naast bovengenoemde gegevens kan Gorter Administratie & Advies ook vragen om soortgelijke gegevens van uw partner en/ of minderjarige kinderen.

Uw persoonsgegevens worden door Gorter Administratie & Advies opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna voor maximaal 7 jaar.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Bewaartermijn

Gorter Administratie & Advies bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Gorter Administratie & Advies
de Braak 10
7481 JG Haaksbergen
info@gorteraa.nl
Tel. 0031-(0)53-5727092            


beleid